Bellen of WhatsApp

06 15 32 11 26

E-mail

kim@preciespedicure.nl

Maandag, dinsdag & vrijdag

9:00 - 20:30

Hieronder vind je de algemene voorwaarden. Je kunt de algemene voorwaarden ook bekijken en downloaden in PDF formaat.

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicurepraktijk Precies Pedicure (voortaan genoemd PPP) en de cliënt waarop PPP deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. Inspanningen
  PPP zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. PPP zal,  zo veel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 3. Afspraken
  1. Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd zullen volledig in rekening worden gebracht. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zeggen.
   Er wordt wel verwacht dat bij (ziekenhuis) opname en/of ziekte of overlijden, dat PPP op de hoogte gesteld wordt.
  2. De tijd die de cliënt te laat komt, kan en mag PPP naar eigen inzicht van de behandeling aftrekken. De volledige behandelprijs blijft dan verschuldigd aan PPP.

 4. Ambulant
  1. Indien er geen lift aanwezig is op de afgesproken locatie dienen behandelingen altijd op de begane grond plaats te vinden. De cliënt dient zorg te dragen voor voldoende ruimte en de door PPP gevraagde faciliteiten beschikbaar te stellen die nodig zijn om een goede en hygiënische  behandeling mogelijk te maken. Indien de cliënt dit niet of onvoldoende nakomt is PPP gerechtigd de behandeling te weigeren, dan wel te staken en het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening te brengen
  2. Indien de cliënt niet thuis is of er niet wordt opengedaan op het afgesproken tijdstip, waardoor de behandeling niet kan plaats vinden. Worden alsnog alle kosten in rekening gebracht en volgt er een factuur die men binnen de gestelde termijn van 14 dagen dient te voldoen.
  3. Indien er sprake is van betaald parkeren worden deze kosten aan de cliënt doorberekend, waarbij de keuze van parkeerplek aan PPP wordt gelaten.

 5. Betaling
  PPP vermeldt alle prijzen van behandeling en producten zichtbaar op de website www.preciespedicure.nl. De gemelde prijzen zijn vrijgesteld van BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
  De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.
  In overleg kan de betaling via de bank worden verstrekt of door derden, zoon, dochter, bewindvoerder enz.
  Indien de cliënt ook na het verstrijken van een gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald, is de cliënt verplicht PPP alle buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief kosten voor juridische bijstand, te vergoeden.
  Als de rekening binnen vier weken niet is voldaan vervalt de vervolg afspraak automatisch.

 6. Persoonsgegevens en privacy
  De cliënt voorziet PPP bij de eerste behandeling van alle gegevens (waaronder medische gegevens/ziektebeelden), waarvan PPP aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. PPP neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. PPP behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. PPP zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 7. Geheimhouding
  PPP is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, PPP verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 8. Aansprakelijkheid voor schade en beschadiging
  PPP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat PPP  is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste  en/of onvolledige informatie  over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
  PPP is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt  heeft meegenomen naar de praktijk.
  PPP heeft  het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

 9. Diefstal
  PPP meldt diefstal altijd bij de politie.

 10. Garantie
  PPP geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling(en) en de producten. Deze garantie vervalt indien:
  • de cliënt andere producten dan de door PPP geadviseerde producten heeft gebruikt;
  • de cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
  • de cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
  • de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 11. Klachten
  Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen een week na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan PPP.
  PPP moet de klager binnen een week adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal PPP de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels  voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
  De garantie vervalt indien:
  • De cliënt andere producten heeft gebruikt dan door PPP is geadviseerd.
  • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt de verwijzing naar andere disciplines (waaronder huisarts, podotherapeut) niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

   Indien PPP en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie, waarbij PPP via Provoet is aangesloten.

 12. Behoorlijk gedrag
  De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft PPP het recht de behandeling te stoppen en de gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt te berekenen. .

 13. Recht
  Op elke overeenkomst tussen PPP en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds  bepalend. Van toepassing is steeds de online versie ( te vinden op www.preciespedicure.nl c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

Versie 1 – 5-1-2024